صدور گواهی‌نامه بی‌ادبی: آموزشی-پرورشی

در ایران به سبب شرایط ویژه حاکمیّتی چه قبل وچه بعد از انقلاب تحقیق مستقلّی در این‌باره انجام نشده است. تنها تحقیق انجام شده در سال ۱۳۹۷ نشان داد که سه دسته دانش‌آموزان و متّهمان و فوتبالیست‌ها با داشتن جدّی بی‌ادب و داشتن برگه‌ای که نسب آنان را به آن جد ثابت کند از مزایای ویژه‌ای می‌توانند برخوردار باشند. (پ.ن.پنداریان، ۱۳۹۷: ۶۱). در واقع به نظر می‌رسد داشتن دهانی دریده و ذهنی آلوده امکان هر گونه واکنش به موقع و شایسته را از معلّم، قاضی و داور مدرسه خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید