گواهی‌نامه بیشعوری: علمی-آموزشی

مقدمه نخستین کلمه‌ای که انسان نخستین بر زبان راند( چو بی) به معنای بی‌شعور که در روز شکار آهوی بهاره

بیشتر بخوانید