نویسنده شوید

دوست دارید نویسنده شوید. دوست دارید نشخوار ذهیتان را در جهان پراکنده سازید. دوست دارید مالک ملک سخن باشید، امّا نمی‌دانید چطور؟ درست آمدید اینجا همان‌جاست.

متن خود را بنویسید و هرگز نگران نباشید که چه می‌شود یا مورد قبول است و منتشر می‌شود یا مورد قبول نیست و منتشر نمی‌شود امّا به هر حال نگران نباشید. چه می‌دانم شاید حقوق بگیر سایت ما شدید.