جدول کشورهای جهان


1. کشور چکمه‌ای
2. کشور هفت تیرکش‌های بی فکر
3. کشور آفتاب تابان
4. کشور هفتاد و دو ملت
5. پاره تن ایران
6. دوقلوهای شمالی جنوبی
7. برادر تنی ایران
8. کشوردریاچه‌ها
9. کشور گاوبازها
10. کشور خوردنی
11. بزرگترین کشور دو قاره‌ای

در این جدول با القاب برخی از کشرهای جهان آشنا می‌شوید.