جدول یک


1. عالی
2. راکب
3. فاصد
4. خوشحال
5. اثر سعدی
6. نقاشی
7. نماد روشنی
8. نماد سکون